Voorwaarden

Trainingen en opleidingen

1) Algemeen

Deze algemene bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten (“Overeenkomst”) door Polteq Opleidingen B.V. (Polteq Opleidingen”) voor het leveren van trainingen of opleidingen (“Training”) aan u (“Opdrachtgever”). Deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Aan Opdrachtgever verstuurde offertes zijn niet bindend en gelden voor een periode van twee (2) weken, tenzij schriftelijk anders is aangegeven in de offerte. Een offerte kan te allen tijde door Polteq Opleidingen worden herroepen.

Een door Opdrachtgever gegeven opdracht wordt geacht geaccepteerd te zijn indien Polteq Opleidingen dit schriftelijk heeft bevestigd of Polteq Opleidingen een aanvang maakt met het leveren van de Training.

2) Docenten en personeel

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Polteq Opleidingen als een onderneming en vermelding van specifieke docenten in de Overeenkomst geldt alleen als referentie. Polteq Opleidingen mag zonder goedkeuring van Opdrachtgever een docent aanwijzen die de Training zal verrichten en Polteq Opleidingen kan een docent te allen tijde door andere docent vervangen zonder goedkeuring van Opdrachtgever.

Opdrachtgever verplicht zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen personeel van Polteq Opleidingen en van Polteq IT Services B.V. dat betrokken was bij de Training in dienst te nemen of te benaderen met de intentie dit personeel een dienstverband aan te bieden.

3) Training en training materiaal

Polteq Opleidingen mag te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing stoppen met het aanbieden van een bepaalde Training. De Training wordt verzorgd op locaties die door Polteq Opleidingen worden bepaald. Alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen, wordt een Training specifiek aangeboden aan een bepaalde Opdrachtgever op een locatie die met Opdrachtgever wordt afgesproken (‘In huis Training’).

Polteq Opleidingen is te allen tijde bevoegd een cursist van deelname aan een Training uit te sluiten; In dat geval wordt de betaalde vergoeding gerestitueerd. Polteq Opleidingen mag een cursist de toegang tot een Training ontzeggen indien een persoon zich naar de mening van Polteq Opleidingen misdraagt. In dat geval wordt de betaalde vergoeding niet gerestitueerd.

4) Annulering en verplaatsen

Opdrachtgever mag een Training (anders dan In huis Training) kosteloos annuleren of verplaatsen, indien Polteq Opleidingen hiervan ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk een bevestiging heeft ontvangen. Indien Polteq Opleidingen later, maar ten minste 5 werkdagen van tevoren, schriftelijk wordt geïnformeerd, wordt Opdrachtgever 50% van de kosten in rekening gebracht; daarna is de volledige vergoeding verschuldigd. Opdrachtgever mag een cursist vervangen, mits Polteq Opleidingen voor aanvang van de Training hiervan op de hoogte is gesteld en de cursist voldoet aan eventuele voorwaarden voor de Training.

Consumenten mogen altijd een cursus binnen 14 dagen na boeking kosteloos annuleren. Dit geldt ook als een bedrijf of werkgever de cursus betaalt voor de cursist en de cursist de boeking voor eigen rekening maakt.

Opdrachtgever mag een In huis Training annuleren of, met toestemming van Polteq Opleidingen, verplaatsen indien Polteq Opleidingen hiervan ten minste 20 werkdagen van tevoren schriftelijk wordt geïnformeerd. Alleen in dat geval worden Opdrachtgever geen kosten in rekening gebracht. Indien Polteq Opleidingen later, maar ten minste 10 werkdagen van tevoren, schriftelijk wordt geïnformeerd, wordt Opdrachtgever 50% van de kosten in rekening gebracht; daarna is de volledige vergoeding verschuldigd. Indien een In huis Training minder dan 20 werkdagen van tevoren wordt geannuleerd of verplaats door Opdrachtgever, worden Opdrachtgever bovendien alle reis en verblijf kosten in rekening gebracht die Polteq Opleidingen niet kan voorkomen. Indien Polteq Opleidingen een Training moet annuleren of verplaatsen, bijvoorbeeld door onverwachtse afwezigheid van een docent of doordat te weinig deelnemers zijn aangemeld, streeft Polteq Opleidingen ernaar om Opdrachtgever daarvan ten minste 5 werkdagen van tevoren te berichten. De aansprakelijkheid van Polteq Opleidingen is in dat geval beperkt tot de door Opdrachtgever betaalde vergoeding voor de Training.

Polteq Opleidingen restitueert bij annulering eventueel te betalen bedragen binnen 30 dagen na annulering.

5) Vergoeding en kosten

Alle prijzen en tarieven zijn inclusief reiskosten van docenten van en naar de overeengekomen plaats van de Training in Nederland, exclusief alle overige onkosten en exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

6) Facturering

Polteq Opleidingen factureert aan het eind van iedere maand op basis van nacalculatie, tenzij anders in de Overeenkomst is opgenomen. Facturen dienen binnen 30 dagen na dagtekening te worden voldaan op de op de factuur vermelde bankrekening. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen genoemde termijn betaalt, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is en is hij over het uitstaande bedrag de wettelijke rente per maand verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van alle kosten (waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso kosten) die samenhangen met het innen van de vordering. Indien Opdrachtgever in verzuim is, mag Polteq Opleidingen de uitvoering van de Training opschorten, onverlet andere rechten die Polteq Opleidingen toekomen.

7) Intellectuele eigendom

De eigendom van alle informatie, concepten, hulpmiddelen, software, documentatie, methoden, technieken, verbeteringen, uitvindingen, ontwikkelingen, technologieën en andere werken tot stand gebracht in het kader van de Overeenkomst (‘Werken’) en alle intellectuele eigendomsrechten daarop of die daaruit voortvloeien, berusten bij Polteq Opleidingen of bij de partij waarvan Polteq Opleidingen het recht heeft verkregen die te gebruiken.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om materiaal dat in de Training wordt gebruikt te kopiëren of om (geluids)opnamen te maken tijdens de Training, tenzij Polteq Opleidingen daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

Trainingsmateriaal dat ter beschikking wordt gesteld door Polteq Opleidingen aan de Opdrachtgever is het eigendom van de Opdrachtgever.

8) Geheimhouding

Partijen zullen alle in het kader van de Training van de andere partij ontvangen informatie waarvan een partij weet of redelijkerwijs moet weten dat het openbaar maken daarvan de belangen van de andere partij kan schaden, niet aan derden ter hand stellen en vertrouwelijk behandelen op dezelfde wijze als zij dit doet met haar eigen vertrouwelijke informatie. Elke partij zal deze informatie slechts aanwenden voor het doel van de Overeenkomst. Informatie die door een partij als vertrouwelijk is aangemerkt, wordt in ieder geval als zodanig behandeld door de andere partij. Partijen zijn niet gehouden informatie vertrouwelijk te behandelen (a) die algemeen bekend is of algemeen bekend wordt anders dan door het handelen van de ontvangende partij, (b) die al in het bezit is van de ontvangende partij voordat de Overeenkomst werd aangegaan, (c) die de ontvangende partij zelfstandig heeft opgedaan buiten het kader van de Overeenkomst zonder gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie, (d) die de ontvangende partij rechtsgeldig van derden heeft ontvangen, of (e) die bekend gemaakt is op grond van de wet.

Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor Polteq Opleidingen inzake algemene ervaringen, methoden of technieken die gebruikt of (samen met Opdrachtgever) ontwikkeld zijn bij het geven van de Training.

Polteq Opleidingen mag de naam van de Opdrachtgever als referentie gebruiken.

9) Verantwoordelijkheid Opdrachtgever

Voor het aanbieden van de Training is Polteq Opleidingen afhankelijk van de tijdige en goede vervulling van de verplichtingen van de Opdrachtgever en tijdige besluitvorming en goedkeuring door de Opdrachtgever. De verplichtingen van de Opdrachtgever behelzen onder meer het tijdig aanleveren van alle door Polteq Opleidingen verzochte informatie en de controle van de juistheid en volledigheid daarvan.

Opdrachtgever accepteert dat alle door Polteq Opleidingen genoemde leveringstermijnen zijn vastgesteld naar beste kunnen op grond van gegevens die Polteq Opleidingen bij het maken van de offerte of het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. De enkele overschrijding van een termijn brengt Polteq Opleidingen niet in verzuim. Indien er een redelijke verwachting is dat de Training wordt vertraagd, brengt Polteq Opleidingen Opdrachtgever daarvan op de hoogte.

Polteq Opleidingen is niet aansprakelijk voor het niet tijdig geven van de Training indien dit veroorzaakt is door aan Polteq Opleidingen te laat versterkte informatie of informatie die niet juist of volledig is.

10) Klachtenregeling

Een klacht wordt slechts door Polteq Opleidingen in behandeling genomen indien Opdrachtgever deze onmiddellijk schriftelijk heeft ingediend nadat de vermeende schade ontdekt was of redelijkerwijze ontdekt had moeten zijn. In ieder geval moet een claim worden ingediend binnen één (1) maand na afloop van de Training. Indien de klacht niet binnen deze termijn door de Opdrachtgever schriftelijk wordt ingediend, wordt de Training geacht te zijn geaccepteerd en verliest Opdrachtgever ieder recht om een klacht terzake te maken.

Klachten moeten worden gemeld bij erik.runhaar@polteq.com. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht stuurt Polteq Opleidingen de Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging daarvan. Polteq Opleidingen streeft ernaar binnen 4 weken de klacht af te handelen. Polteq Opleidingen stuurt daarvan een bevestiging. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van een klacht meer tijd nodig is, zal Polteq Opleidingen dat dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten. Tevens wordt daarbij de termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt.  Polteq registreert klachten en de wijze van afhandeling en zal dit gedurende 3 jaar bewaren.

Beroepsmogelijkheid
Indien de Opdrachtgever niet tevreden is met de afhandeling van de klacht door Polteq Opleidingen, kan Opdrachtgever de Stichting QualityMasters (adres Edisonweg 10-104, 2952 AD Alblasserdam, ter attentie van mr. J.H.H. (Joost) Uytewaal) schriftelijk verzoeken als onafhankelijke derde een bindend advies te geven over de klacht. De Stichting QualityMasters zal klachten vertrouwelijk behandelen en binnen 4 weken na indienen in behandeling nemen en afhandelen. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de Opdrachtgever hiervan binnen 2 weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; tevens wordt er een indicatie worden gegeven wanneer de Stichting QualityMasters verwacht uitsluitsel te kunnen geven. De Stichting QualityMasters registreert klachten en de wijze van afhandeling en zal dit gedurende 3 jaar bewaren. Eventuele consequenties van het advies zullen snel worden afgehandeld.

Polteq Opleidingen restitueert eventueel te betalen bedragen binnen 30 dagen na afhandeling van de klacht.

11) Informatieverzoeken

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot een Training worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken beantwoord. Brieven die een langere verwerkingstijd vragen worden uiterlijk binnen 4 weken beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een uitvoerig antwoord kan verwachten.

12) Levering van de Diensten

Polteq Opleidingen zal de Training verrichten met redelijk vakmanschap en vaardigheden. Polteq Opleidingen garandeert echter niet dat haar inspanningen zullen leiden tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat of dat dit resultaat zal leiden tot het resultaat als genoemd in een document of presentatie door Polteq Opleidingen of de Opdrachtgever.

Polteq Opleidingen geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Training of anderszins in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van garanties inzake effectiviteit, efficiëntie of geschiktheid voor een bepaald gebruik.

13) Aansprakelijkheid

Polteq Opleidingen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of het verlies van informatie die voortvloeit uit het leveren of het niet leveren van de Training of anderszins uit de Overeenkomst, ongeacht of Polteq Opleidingen op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade zou kunnen optreden.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Polteq Opleidingen op grond van de Overeenkomst meer bedragen dan 50% van het totaal van het voor die Training door Opdrachtgever betaalde bedrag (exclusief BTW en kostenvergoeding).

Opdrachtgever vrijwaart hierbij Polteq Opleidingen voor alle claims van derden, die voortvloeien of samenhangen met het leveren van de Training, waarvoor Polteq Opleidingen niet aansprakelijk is.

14) Overdraagbaarheid

Deze rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Opdrachtgever slechts overgedragen worden na schriftelijke instemming door Polteq Opleidingen. Polteq Opleidingen mag de rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan een partij die de werkzaamheden van Polteq Opleidingen in belangrijke mate overneemt.

15) Rechtskeuze

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voorvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.