Algemene voorwaarden trainingen en opleidingen door Polteq Test Services NV | Polteq, specialist in software testen

Algemene voorwaarden trainingen en opleidingen door Polteq Test Services NV

Algemene voorwaarden voor diensten op het gebied van trainingen en opleidingen door Polteq Test Services NV

1.      Algemeen

Deze algemene bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten door Polteq (“Overeenkomst”) voor het leveren van trainingen of opleidingen (“Training”) aan u (“Opdrachtgever”). Deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Aan Opdrachtgever verstuurde offertes zijn niet bindend en gelden voor een periode van twee (2) weken, tenzij schriftelijk anders is aangegeven in de offerte. Een offerte kan te allen tijde door Polteq worden herroepen.

Een door Opdrachtgever gegeven opdracht wordt geacht geaccepteerd te zijn indien Polteq dit schriftelijk heeft bevestigd of Polteq een aanvang maakt met het leveren van de Training.

2.        Personeel

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan Polteq als een onderneming en vermelding van specifiek personeel van Polteq in de Overeenkomst geldt alleen als referentie. Polteq mag zonder goedkeuring van Opdrachtgever personeel aanwijzen dat de Training zal verrichten en Polteq kan dit personeel te allen tijde door andere personeel van Polteq vervangen zonder goedkeuring van Opdrachtgever.

Opdrachtgever verplicht zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen personeel van Polteq dat betrokken was de Training in dienst te nemen of te benaderen met de intentie dit personeel een dienstverband aan te bieden.

3.        Training

Polteq mag te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing stoppen met het aanbieden van een bepaalde Training. De Training wordt verzorgd op locaties die door Polteq worden bepaald. Alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen, wordt een Training specifiek aangeboden aan een bepaalde Opdrachtgever op een locatie die met Opdrachtgever wordt afgesproken (‘In huis Training’).

Polteq is te allen tijde bevoegd een cursist van deelname aan een Training uit te sluiten. In dat geval wordt de betaalde vergoeding gerestitueerd. Polteq mag een cursist de toegang tot een Training ontzeggen indien een persoon zich naar de mening van Polteq misdraagt. In dat geval wordt de betaalde vergoeding niet gerestitueerd.

4.        Annulering en verplaatsen

Opdrachtgever mag een Training (anders dan In huis Training) kosteloos annuleren of verplaatsen, indien Polteq hiervan ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk een bevestiging heeft ontvangen. Indien Polteq later, maar ten minste 5 werkdagen van tevoren, schriftelijk wordt geïnformeerd, wordt Opdrachtgever 50% van de kosten in rekening gebracht, daarna is de volledige vergoeding verschuldigd. Opdrachtgever mag een cursist vervangen, mits Polteq voor aanvang van de Training hiervan op de hoogte is gesteld en de cursist voldoet aan eventuele voorwaarden voor de Training.

Opdrachtgever mag een In huis Training annuleren of, met toestemming van Polteq, verplaatsen indien Polteq hiervan ten minste 20 werkdagen van tevoren schriftelijk wordt geïnformeerd. Alleen in dat geval worden Opdrachtgever geen kosten in rekening gebracht. Indien Polteq later, maar ten minste 10 werkdagen van tevoren, schriftelijk wordt geïnformeerd, wordt Opdrachtgever 50% van de kosten in rekening gebracht, daarna is de volledige vergoeding verschuldigd. Indien een In huis Training minder dan 20 werkdagen van tevoren wordt geannuleerd of verplaatst door Opdrachtgever, worden Opdrachtgever bovendien alle reis- en verblijfkosten in rekening gebracht die Polteq niet kan voorkomen.

Indien Polteq een Training moet annuleren of verplaatsen, streeft Polteq ernaar om Opdrachtgever daarvan ten minste 5 werkdagen van tevoren te berichten. De aansprakelijkheid van Polteq is in dat geval beperkt tot de door Opdrachtgever betaalde vergoeding voor de Training.

5.        Vergoeding en kosten

Alle prijzen en tarieven zijn inclusief reiskosten van docenten van en naar de overeengekomen plaats van de Training in België, exclusief BTW.

Als KMO kan Opdrachtgever onder bepaalde voorwaarden financiële steun krijgen voor opleidingen van Polteq. Indien Opdrachtgever van deze KMO-portefeuille wenst gebruik te maken, dient Opdrachtgever na te gaan of hij effectief in aanmerking komt voor deze steun en of hij aan alle voorwaarden voldoet. Alle informatie over deze steun staat op de website van VLAIO.

6.        Facturering

Polteq factureert aan het eind van iedere maand, tenzij anders in de Overeenkomst is opgenomen. Facturen dienen binnen 30 dagen na dagtekening te worden voldaan. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen genoemde termijn betaalt, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is en is hij over het uitstaande bedrag de wettelijke rente per maand verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van alle kosten (waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten) die samenhangen met het innen van de vordering. Indien Opdrachtgever in verzuim is, mag Polteq de uitvoering van de Training opschorten, onverlet andere rechten die Polteq toekomen.

7.        Intellectuele eigendom

De eigendom van alle informatie, concepten, hulpmiddelen, software, documentatie, methoden, technieken, verbeteringen, uitvindingen, ontwikkelingen, technologieën en andere werken tot stand gebracht in het kader van de Overeenkomst (‘Werken’) en alle intellectuele eigendomsrechten daarop of die daaruit voortvloeien, berusten bij Polteq of bij de partij waarvan Polteq het recht heeft verkregen die te gebruiken.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om materiaal dat in de Training wordt gebruikt te kopiëren of om (geluids)opnamen te maken tijdens de Training, tenzij Polteq daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

8.        Geheimhouding

Partijen zullen alle, in het kader van de Training van de andere partij ontvangen, informatie waarvan een partij weet of redelijkerwijs moet weten dat het openbaar maken daarvan de belangen van de andere partij kan schaden, niet aan derden ter hand stellen en vertrouwelijk behandelen op dezelfde wijze als zij dit doet met haar eigen vertrouwelijke informatie. Elke partij zal deze informatie slechts aanwenden voor het doel van de Overeenkomst. Informatie die door een partij als vertrouwelijk is aangemerkt, wordt in ieder geval als zodanig behandeld door de andere partij. Partijen zijn niet gehouden informatie vertrouwelijk te behandelen (a) die algemeen bekend is of algemeen bekend wordt anders dan door het handelen van de ontvangende partij, (b) die al in het bezit is van de ontvangende partij voordat de Overeenkomst werd aangegaan, (c) die de ontvangende partij zelfstandig heeft opgedaan buiten het kader van de Overeenkomst zonder gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie, (d) die de ontvangende partij rechtsgeldig van derden heeft ontvangen, of (e) die bekend gemaakt is op grond van de wet.

Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor Polteq inzake algemene ervaringen, methoden of technieken die gebruikt of (samen met Opdrachtgever) ontwikkeld zijn bij het geven van de Training.

Polteq mag de naam van de Opdrachtgever als referentie gebruiken.

9.        Verantwoordelijkheid Opdrachtgever

Voor het aanbieden van de Training is Polteq afhankelijk van de tijdige en goede vervulling van de verplichtingen van de Opdrachtgever en tijdige besluitvorming en goedkeuring door de Opdrachtgever.

De verplichtingen van de Opdrachtgever behelzen onder meer het tijdig aanleveren van alle door Polteq verzochte informatie en de controle van de juistheid en volledigheid daarvan.

Opdrachtgever accepteert dat alle door Polteq genoemde leveringstermijnen zijn vastgesteld naar beste kunnen op grond van gegevens die Polteq bij het maken van de offerte of het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. De enkele overschrijding van een termijn brengt Polteq niet in verzuim. Indien er een redelijke verwachting is dat de Training wordt vertraagd, brengt Polteq Opdrachtgever daarvan op de hoogte.
Polteq is niet aansprakelijk voor het niet tijdig geven van de Training indien dit veroorzaakt is door aan Polteq te laat versterkte informatie of informatie die niet juist of volledig is.

10.    Claims

Een claim wordt slechts door Polteq in behandeling genomen indien Opdrachtgever deze onmiddellijk schriftelijk heeft ingediend nadat de vermeende schade ontdekt was of redelijkerwijze ontdekt had moeten zijn. In ieder geval moet een claim worden ingediend binnen één (1) maand na afloop van de Training. Indien de claim niet binnen deze termijn door de Opdrachtgever schriftelijk wordt ingediend, wordt de Training geacht te zijn geaccepteerd en verliest Opdrachtgever ieder recht om een claim terzake te maken.

11.    Levering van de Diensten

Polteq zal de Training verrichten met redelijk vakmanschap en vaardigheden. Polteq garandeert echter niet dat haar inspanningen zullen leiden tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat of dat dit resultaat zal leiden tot het resultaat als genoemd in een document of presentatie door Polteq of de Opdrachtgever.

Polteq geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Training of anderszins in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van garanties inzake effectiviteit, efficiëntie of geschiktheid voor een bepaald gebruik.

12.    Aansprakelijkheid

Polteq is niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of het verlies van informatie die voortvloeit uit het leveren of het niet leveren van de Training of anderszins uit de Overeenkomst, ongeacht of Polteq op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade zou kunnen optreden.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Polteq op grond van de Overeenkomst meer bedragen dan 50% van het totaal van het voor die Training door Opdrachtgever betaalde bedrag (exclusief BTW en kostenvergoeding).

Opdrachtgever vrijwaart hierbij Polteq voor alle claims van derden, die voortvloeien of samenhangen met het leveren van de Training, waarvoor Polteq niet aansprakelijk is.

13.    Overdraagbaarheid

Deze rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Opdrachtgever slechts overgedragen worden na schriftelijke instemming door Polteq. Polteq mag de rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan een partij die de werkzaamheden van Polteq in belangrijke mate overneemt.

14.    Rechtskeuze

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen die voorvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Leuven.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u een vrijblijvende afspraak maken? Laat hieronder uw gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ons natuurlijk ook bellen:

+31 (0) 33 277 35 22 (Nederland)
+32 (0) 16 39 48 04 (België)

  Uw gegevens gebruiken wij alleen voor een correcte afhandeling van uw vraag. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.

  Hoe wij dat doen?
  Lees meer
  Focus
  Focus
  Vakmanschap
  Vakmanschap
  Kennisdeling
  Kennisdeling
  Persoonlijk
  Persoonlijk
  Lokaal
  Lokaal
  Oprecht
  Oprecht
  Plezier
  Plezier
  Meer
  Deze website is gerealiseerd door Webheads.

  Neem contact op!