Leaders in software testing

Algemene informatie BE

Leaders in software testing

Algemene informatie BE

Algemene informatie over de testopleidingen en -cursussen van Polteq België

Om te weten:

 • Alle trainingen in België vinden in principe plaats in ons kantoor in Leuven, maar een ’in house’ training bij u op kantoor behoort ook tot de mogelijkheden; al vanaf 5 cursisten een aantrekkelijke optie!
 • Bij een volledig Nederlandstalige groep cursisten wordt de training in het Nederlands gegeven. Anders in het Engels;
 • Regelmatig worden klantgerichte maatwerktrainingen verzorgd, waaronder een speciale training om uw professionals op te leiden tot test engineer;
 • Alle opleidingen kunnen worden gegeven in de Engelse en de Nederlandse taal;
 • Alle Polteq docenten zijn ISTQB gecertificeerd en geaccrediteerd. Daarnaast is Polteq door ISTQB geaccrediteerd als opleider en is dan ook bevoegd om opleidingen te verzorgen die worden afgesloten met een ISTQB examen;
 • De docenten combineren het doceren met testopdrachten bij de klant en houden zo voortdurend contact met de praktijk;
 • Elke opleiding is inclusief lesmateriaal, boek (indien van toepassing), lunch of avondeten
 • De deelnemers ontvangen na afloop van elke opleiding een persoonlijk deelnamecertificaat.
 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.
 • Op al onze opleidingen en trainingen zijn onze algemene voorwaarden (zie onder) van toepassing.

TOGA®, Cloutest®, TI4Agile®, TI4Automation® en TI4LowBudget® zijn geregistreerde merknamen van Polteq.
TPI® (Next) en TMap®  (Next) zijn geregistreerde merknamen van Sogeti.

Algemene voorwaarden BE

Algemene bepalingen en voorwaarden voor diensten op het gebied van trainingen en opleidingen door POLTEQ Test Services nv (‘POLTEQ’)

1.  Algemeen

Deze algemene bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten door POLTEQ (“Overeenkomst”) voor het leveren van trainingen of opleidingen (“Training”) aan u (“Opdrachtgever”). Deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Aan Opdrachtgever verstuurde offertes zijn niet bindend en gelden voor een periode van twee (2) weken, tenzij schriftelijk anders is aangegeven in de offerte. Een offerte kan te allen tijde door POLTEQ worden herroepen.

Een door Opdrachtgever gegeven opdracht wordt geacht geaccepteerd te zijn indien POLTEQ dit schriftelijk heeft bevestigd of POLTEQ een aanvang maakt met het leveren van de Training.

2.  Personeel

Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan POLTEQ als een onderneming en vermelding van specifiek personeel van POLTEQ in de Overeenkomst geldt alleen als referentie. POLTEQ mag zonder goedkeuring van Opdrachtgever personeel aanwijzen dat de Training zal verrichten en POLTEQ kan dit personeel te allen tijde door ander personeel van POLTEQ vervangen zonder goedkeuring van Opdrachtgever.

Opdrachtgever verplicht zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede gedurende een jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen personeel van POLTEQ dat betrokken was bij de Training in dienst te nemen of te benaderen met de intentie dit personeel een dienstverband aan te bieden.

3.  Training en training materiaal

POLTEQ mag te allen tijden zonder voorafgaande waarschuwing stoppen met het aanbieden van een bepaalde Training. De Training wordt verzorgd op locaties die door Polteq worden bepaald. Alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen, wordt een Training specifiek aangeboden aan een bepaalde Opdrachtgever op een locatie die met Opdrachtgever wordt afgesproken (‘In huis Training’).

POLTEQ is te allen tijden bevoegd een cursist van deelname aan een Training uit te sluiten; In dat geval wordt de betaalde vergoeding gerestitueerd. POLTEQ mag een cursist de toegang tot een Training ontzeggen indien een persoon zich naar de mening van Polteq misdraagt. In dat geval wordt de betaalde vergoeding niet gerestitueerd.

4.  Annulering en verplaatsen

Opdrachtgever mag een Training (anders dan ‘In huis Training’) kosteloos annuleren of verplaatsen, indien POLTEQ hiervan ten minste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk een bevestiging heeft ontvangen. Indien Polteq later, maar ten minste 5 werkdagen van tevoren, schriftelijk wordt geïnformeerd, wordt Opdrachtgever 50% van de kosten in rekening gebracht; daarna is de volledige vergoeding verschuldigd.     Opdrachtgever mag een cursist vervangen, mits POLTEQ voor aanvang van de Training hiervan op de hoogte is gesteld en de cursist voldoet aan eventuele voorwaarden voor de Training.

Opdrachtgever mag een ‘In huis Training’ annuleren of, met toestemming van Polteq, verplaatsen indien Polteq hiervan ten minste 20 werkdagen van tevoren schriftelijk wordt geïnformeerd. Alleen in dat geval worden Opdrachtgever geen kosten in rekening gebracht. Indien Polteq later, maar ten minste 10 werkdagen van tevoren, schriftelijk wordt geïnformeerd, wordt Opdrachtgever 50% van de kosten in rekening gebracht; daarna is de volledige vergoeding verschuldigd. Indien een ‘In huis Training’ minder dan 20 werkdagen van tevoren wordt geannuleerd of verplaats door Opdrachtgever, worden Opdrachtgever bovendien alle reis en verblijf kosten in rekening gebracht die Polteq niet kan voorkomen.

Indien POLTEQ een Training moet annuleren of verplaatsen, streeft POLTEQ ernaar om Opdrachtgever daarvan ten minste 5 werkdagen van tevoren te berichten. De aansprakelijkheid van POLTEQ is in dat geval beperkt tot de door Opdrachtgever betaalde vergoeding voor de Training.

5.  Vergoeding en kosten

Alle prijzen en tarieven zijn inclusief reiskosten van docenten van en naar de overeengekomen plaats van de Training in België, exclusief alle overige onkosten en exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

6.  Facturering

POLTEQ factureert voorafgaand aan de startdatum van de training, tenzij anders in de Overeenkomst is overeengekomen. Facturen dienen voor de start van de training te worden voldaan. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen genoemde termijn betaalt, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is en is hij over het uitstaande bedrag de wettelijke rente per maand verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van alle kosten (waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso kosten) die samenhangen met het innen van de vordering. Indien Opdrachtgever in verzuim is, mag POLTEQ de uitvoering van de Training opschorten, onverlet andere rechten die POLTEQ toekomen.

7. Intellectuele eigendom

De eigendom van alle informatie, concepten, hulpmiddelen, software, documentatie, methoden, technieken, verbeteringen, uitvindingen, ontwikkelingen, technologieën en andere werken tot stand gebracht in het kader van de Overeenkomst (‘Werken’) en alle intellectuele eigendomsrechten daarop of die daaruit voortvloeien, berusten bij POLTEQ of bij de partij waarvan POLTEQ het recht heeft verkregen die te gebruiken.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om materiaal dat in de Training wordt gebruikt te kopiëren of om (geluids)opnamen te maken tijdens de Training, tenzij POLTEQ daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

8. Geheimhouding

Partijen zullen alle in het kader van de Training van de andere partij ontvangen informatie waarvan een partij weet of redelijkerwijs moet weten dat het openbaar maken daarvan de belangen van de andere partij kan schaden, niet aan derden ter hand stellen en vertrouwelijk behandelen op dezelfde wijze als zij dit doet met haar eigen vertrouwelijke informatie. Elke partij zal deze informatie slechts aanwenden voor het doel van de Overeenkomst. Informatie die door een partij als vertrouwelijk is aangemerkt, wordt in ieder geval als zodanig behandeld door de andere partij. Partijen zijn niet gehouden informatie vertrouwelijk te behandelen (a) die algemeen bekend is of algemeen bekend wordt anders dan door het handelen van de ontvangende partij, (b) die al in het bezit is van de ontvangende partij voordat de Overeenkomst werd aangegaan, (c) die de ontvangende partij zelfstandig heeft opgedaan buiten het kader van de Overeenkomst zonder gebruik te maken van de vertrouwelijke informatie, (d) die de ontvangende partij rechtsgeldig van derden heeft ontvangen, of (e) die bekend gemaakt is op grond van de wet.

Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet voor POLTEQ inzake algemene ervaringen, methoden of technieken die gebruikt of (samen met Opdrachtgever) ontwikkeld zijn bij het geven van de Training.

POLTEQ mag de naam van de Opdrachtgever als referentie gebruiken.

9.  Verantwoordelijkheid Opdrachtgever

Voor het aanbieden van de Training is POLTEQ afhankelijk van de tijdige en goede vervulling van de verplichtingen van de Opdrachtgever en tijdige besluitvorming en goedkeuring door de Opdrachtgever. De verplichtingen van de Opdrachtgever behelzen onder meer het tijdig aanleveren van alle door POLTEQ verzochte informatie en de controle van de juistheid en volledigheid daarvan.

Opdrachtgever accepteert dat alle door POLTEQ genoemde leveringstermijnen zijn vastgesteld naar best vermogen, op grond van gegevens die POLTEQ bij het maken van de offerte of het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. De enkele overschrijding van een termijn brengt POLTEQ niet in verzuim. Indien er een redelijke verwachting is dat de Training wordt vertraagd, brengt POLTEQ Opdrachtgever daarvan op de hoogte.

POLTEQ is niet aansprakelijk voor het niet tijdig geven van de Training indien dit veroorzaakt is door aan POLTEQ te laat versterkte informatie of informatie die niet juist of volledig is.

10.  Claims

Een claim wordt slechts door POLTEQ in behandeling genomen indien Opdrachtgever deze onmiddellijk schriftelijk heeft ingediend nadat de vermeende schade ontdekt was of redelijkerwijs ontdekt had moeten zijn. In ieder geval moet een claim worden ingediend binnen één (1) maand na afloop van de Training. Indien de claim niet binnen deze termijn door de Opdrachtgever schriftelijk wordt ingediend, wordt de Training geacht te zijn geaccepteerd en verliest Opdrachtgever ieder recht om een claim terzake te maken.

11.  Levering van de Diensten

POLTEQ zal de Training verrichten met redelijk vakmanschap en vaardigheden. POLTEQ garandeert echter niet dat haar inspanningen zullen leiden tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat of dat dit resultaat zal leiden tot het resultaat als genoemd in een document of presentatie door POLTEQ of de Opdrachtgever.

POLTEQ geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de Training of anderszins in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van garanties inzake effectiviteit, efficiëntie of geschiktheid voor een bepaald gebruik.

12.  Aansprakelijkheid

POLTEQ is niet aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of het verlies van informatie die voortvloeit uit het leveren of het niet leveren van de Training of anderszins uit de Overeenkomst, ongeacht of POLTEQ op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade zou kunnen optreden.

In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van POLTEQ op grond van de Overeenkomst meer bedragen dan 50% van het totaal van het voor die Training door Opdrachtgever betaalde bedrag (exclusief BTW en kostenvergoeding).

Opdrachtgever vrijwaart hierbij POLTEQ voor alle claims van derden, die voortvloeien of samenhangen met het leveren van de Training, waarvoor POLTEQ niet aansprakelijk is.

13. Overdraagbaarheid

Deze rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Opdrachtgever slechts overgedragen worden na schriftelijke instemming door POLTEQ. POLTEQ mag de rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan een partij die de werkzaamheden van POLTEQ in belangrijke mate overneemt.

14.  Rechtskeuze

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen die voorvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Leuven.

 

Algemene informatie over de testopleidingen en -cursussen van Polteq

Om te weten:

 • Alle trainingen in België vinden in principe plaats in ons kantoor in Leuven, maar een ’in house’ training bij u op kantoor behoort ook tot de mogelijkheden; al vanaf 5 cursisten een aantrekkelijke optie!
 • Bij een volledig Nederlandstalige groep cursisten wordt de training in het Nederlands gegeven. Anders in het Engels;
 • Regelmatig worden klantgerichte maatwerktrainingen verzorgd, waaronder een speciale training om uw professionals op te leiden tot test engineer;
 • Alle opleidingen kunnen worden gegeven in de Engelse en de Nederlandse taal;
 • Alle Polteq docenten zijn ISTQB gecertificeerd en geaccrediteerd. Daarnaast is Polteq door ISTQB geaccrediteerd als opleider en is dan ook bevoegd om opleidingen te verzorgen die worden afgesloten met een ISTQB examen;
 • De docenten combineren het doceren met testopdrachten bij de klant en houden zo voortdurend contact met de praktijk;
 • Elke opleiding is inclusief lesmateriaal, boek (indien van toepassing), lunch of avondeten
 • De deelnemers ontvangen na afloop van elke opleiding een persoonlijk deelnamecertificaat.
 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.
 • Op al onze opleidingen en trainingen zijn onze algemene voorwaarden (zie onder) van toepassing.

TOGA®, Cloutest®, TI4Agile®, TI4Automation® en TI4LowBudget® zijn geregistreerde merknamen van Polteq.
TPI® (Next) en TMap®  (Next) zijn geregistreerde merknamen van Sogeti.

Kortingen

Bij deelname van meer dan 4 cursisten van hetzelfde bedrijf wordt 10% groepskorting gegeven, bij meer dan 8 cursisten zelfs 20%.

Maatwerktrainingen

Naast de bovenstaande trainingen biedt Polteq een grote verscheidenheid aan klantgerichte maatwerktrainingen. Deze kunnen zowel in de Belgische vestiging van Polteq in Leuven, als ‘in house’ bij onze klanten als op een externe locatie worden verzorgd. Over de mogelijkheden van deze trainingen voor uw organisatie gaan wij graag met u in gesprek. Maatwerktrainingen kunnen ook in het Engels worden gegeven.

Privacyverklaring BE

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Uw gegevens

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd zodat we de functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Daarnaast maken we gebruik van trackingscookies om inzicht te krijgen in de werking van onze website en onze marketingactiviteiten en om deze vervolgens te kunnen verbeteren.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Wij maken gebruik van het Google Analytics cookie om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. We gebruiken deze informatie om de werking van onze website te optimaliseren.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden op het volgende adres:

Polteq
Printerweg 52
3821 AD Amersfoort

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Annuleren

Kosteloos tot 10 werkdagen voor de startdatum. Bij annulering tussen 10 en 5 werkdagen vóór aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 dagen vóór de aanvang van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Verplaatsing van deelname aan de cursus naar een ander moment geldt als annulering.

Engelse taal

Alle cursussen en opleidingen van Polteq kunnen indien gewenst ook worden gegeven in de Engelse taal.

Agenda

Polteq (NL)Printerweg 523821 AD AmersfoortNederlandT +31 (0) 33 277 35 22E info@polteq.com
Polteq (BE)Interleuvenlaan 623001 Heverlee (Leuven)BelgiëT +32 (0) 16 39 48 04E infobe@polteq.com